Meeste bewonerswensen voor N235 gehonoreerd

03 juni 2016 – Nieuwsartikel

Een bereikbaar Waterland is belangrijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers van dit gebied. De aanleg van een spitsbusbaan op de N235 tussen Ilpendam en Purmerend is één van de maatregelen die de veiligheid en de doorstroming voor bussen, automobilisten en fietsers tussen Purmerend en ’t Schouw verbetert.

Bewoners en ondernemers in de directe omgeving van deze provinciale weg hadden in de bestemmingsplanprocedure enkele bezwaren ingediend tegen het wegontwerp. Dit vanwege hun zorgen om het verdwijnen van groen, de hoeveelheid geluid van gemotoriseerd verkeer en verandering van het uitzicht. De Provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en de gemeenten slagen er in om vrijwel alle bezwaren tegemoet te komen in het aangepast ontwerp van deze weg.

Bomenrij Uitzicht Vervolg proces bestemmingsplan
Geluid Overige bezwaren Planning
Veiligheid

Bomenrij

Zowel de gemeenteraad van Waterland als bewoners zien graag bomen terug langs het Noordhollandsch kanaal. Het aangepaste wegontwerp geeft voldoende ruimte in de berm om een bomenrij te planten en ook de vaarwegfunctie van het kanaal te waarborgen. De bestaande bomenrij moet wel wijken, omdat op die plek de busbaan en de geleiderail worden aangelegd. De bomen worden gekapt voordat de aanleg van de spitsbusbaan start. Naderhand worden er nieuwe bomen geplant. Herplant van de huidige bomen is niet mogelijk, omdat deze zijn aangetast door de iepenziekte.

Geluid

Op de provinciale wegen N235 gaat de provincie groot onderhoud uitvoeren. De provinciale weg wordt aangepast aan de nieuwe inrichtingseisen en wensen voor alle verkeer. Ook wordt de busbaan iets verlegd. Zo kan deze als spitsbusbaan in twee richtingen worden gebruikt. De weg kan daarna weer voor circa 15 jaar mee. Vanuit het provinciale Actieplan Geluid krijgt de bovenlaag van de N235 tussen Ilpendam en de Verzetslaan in Purmerend  geluid reducerend asfalt. Bewoners hebben gevraagd daarbij ook de busbaan te voorzien van dit type asfalt. Dit verzoek is gehonoreerd.

Veiligheid

Enkele bewoners zagen het niet zitten dat stroken asfalt voor en na hun in- en uitrit aan de N235 zouden worden weggehaald. In de praktijk blijkt, dat deze stroken door veel weggebruikers worden gebruikt om tijdelijk stil te staan, of door aanwonenden voor het veilig  in- en uitvoegen. Om aan de bewonerswensen tegemoet te komen wordt de berm tussen het fietspad en de weg deels verhard. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van grasbetonkeien. Zo is de strook berijdbaar en heeft ook een groene uitstraling. De provincie en haar partners onderzoeken verder het gebruik van led-verlichting in het asfalt ter hoogte van de in- en uitritten bij de woningen en bedrijven.

Uitzicht

Over de gehele lengte van het traject wordt ook de damwand van het Noordhollandsch kanaal vernieuwd. Afhankelijk van de benodigde dijkversterking moet de damwand worden verhoogd. Dit varieert over het gehele traject van circa 40 cm tot circa 1 meter. Enkele bewoners hebben er bezwaar tegen dat hun uitzicht in de nieuwe situatie verandert, omdat  de damwand van het Noordhollandsch kanaal met circa 1 meter wordt verhoogd ten opzichte van hun bestaande situatie.

De samenwerkende partijen in het Programma Bereikbaarheid Waterland hebben  geprobeerd de werkzaamheden zoveel mogelijk op eigen grondgebied op te lossen. Daarbij moeten zij zich houden aan de geldende richtlijnen voor verkeers- en nautische veiligheid. Het is alleen mogelijk om aan de wens van de bewoners te voldoen door gronden te verwerven, of in het uiterste geval te onteigenen. De provincie begrijpt dat bewoners graag het uitzicht houden waar zij al jaren van genieten. De maatregel tot verwerving of onteigening van diverse eigenaren is echter niet in verhouding met het verlies aan uitzicht van enkele bewoners in de omgeving.

Overige bezwaren

Er is een bezwaar gekomen tegen het verdwijnen van de bushalte Purmerlandersteiger. Bij metingen is gebleken dat er maximaal 10 reizigers per dag gebruik van maken. Het aanpassen van de halte naar een spitsbushalte brengt hoge kosten met zich mee en zou betekenen dat het kanaal plaatselijk versmald moet worden. Vanwege de nautische veiligheid, de hoge kosten en het aantal reizigers dat gebruik maakt van de halte is besloten om de bushalte op te heffen. Ook de Reizigersadviesraad is het eens met deze afweging.

Tot slot is de provincie in persoonlijk overleg met de eigenaar van Zonneweg 1 over de verwerving van dit perceel om de verbeteringen aan de N235 mogelijk te maken.

Vervolg proces bestemmingsplan

De reactietermijn op het ontwerpbestemmingsplan voor het grondgebied van gemeente Purmerend en van de gemeente Waterland  is inmiddels gesloten. Er zijn zes zienswijzen ingediend met bezwaren. Eind juni nemen de beide gemeenteraden besluiten over de vaststelling van hun bestemmingsplannen. Provincie Noord-Holland werkt in diverse deelprojecten samen met de lokale overheden en de Stadsregio Amsterdam om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Waterland te verbeteren. Daarvoor is de provincie in gesprek met de vertegenwoordigers (bijvoorbeeld de dorpsraad Ilpendam en het bewonerscollectief Landsmeer) en belanghebbenden (bijvoorbeeld aanwonenden N235 en pontbeheerder).

Planning

De aanbestedingsprocedure voor het selecteren van een aannemer die de werkzaamheden uit gaat voeren loopt. Naar verwachting krijgt in september 2016 een aannemer de opdracht gegund. In 2017 kan het merendeel van de werkzaamheden uit worden gevoerd.

Over dit artikel

Laatst bijgewerkt 03 juni 2016

Reageer op dit bericht

De volgende velden zijn niet (juist) ingevuld: