Publicatie ontwerpbesluiten inzake naamswijziging van ‘Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht’ in ‘Waterschap Amstel, Gooi en Vecht’

09 juni 2016 – Nieuwsartikel

De volgende ontwerpbesluiten inzake herziening van de regelgeving ten behoeve van de naamswijziging zijn vastgesteld en worden ter inzage gelegd:

 1. Ontwerp van het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017;
 2. Ontwerp van de Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017;
 3. Ontwerp van het besluit tot wijziging van:
  a. Waterverordening provincie Noord-Holland;
  b. Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 2 februari 2015 tot aanwijzing bevoegd gezag Scheepvaartverkeerswet.

Bovengenoemde ontwerpbesluiten liggen van donderdag 9 juni tot en met donderdag 21 juli 2016 ter visie. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent de ontwerpbesluiten naar voren brengen.

Aanleiding voor deze aanpassingen is dat het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (hierna: AGV) heeft verzocht de naam te wijzigen in ‘Waterschap Amstel, Gooi en Vecht’. Vanwege de naamswijziging is – om wetstechnische redenen – het opnieuw vaststellen van het Reglement en de Waterverordening nodig.

De ontwerp-Waterverordening is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. De voorbereiding van het ontwerp-Reglement is door Gedeputeerde Staten van de provincies Utrecht en Zuid-Holland aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland opgedragen en om die reden alleen door Noord-Holland vastgesteld. Het Reglement en de Waterverordening worden uiteindelijk door Provinciale Staten van Noord-Holland, Utrecht  en Zuid-Holland vastgesteld.

Ontwerp van het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017

Naast de naamswijziging is één inhoudelijke wijziging doorgevoerd, te weten het aanwijzen van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren voor de benoeming van vertegenwoordigers van natuurterreinen in het algemeen bestuur van het waterschap. Vanwege de opheffing van het Bosschap wordt op deze manier voorzien in een regeling voor de benoeming van de vertegenwoordigers van natuurterreinen.

Ontwerp van de Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017

In het ontwerpbesluit is de naamswijziging van het waterschap doorgevoerd. Tevens zijn er bij de volgende onderwerpen inhoudelijke aanpassingen gedaan:

 • de normen voor waterkwantiteit;
 • de instructieregels voor het beheerplan;
 • de procedurevoorschriften voor leggers;
 • de procedure voor peilbesluiten en kaartbijlage peilbesluiten;
 • aanwijzing en normering van regionale waterkeringen;
 • een nieuwe bepaling omtrent de winningen voor menselijke consumptie.

Ontwerp van het besluit tot wijziging van:

a. Waterverordening provincie Noord-Holland;
b. Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 2 februari 2015 tot aanwijzing bevoegd gezag Scheepvaartverkeerswet.
Dit besluit dient tot aanpassing van de naam van het waterschap in enkele Noord-Hollandse besluiten.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten met bijbehorende toelichtingen en kaartbijlagen inzien?

De ontwerpbesluiten liggen tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van:

 • de provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, Haarlem;
 • het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam;
 • U kunt de ontwerpbesluiten ook hieronder downloaden

Hoe dient u uw zienswijze in?

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze op de ontwerpbesluiten schriftelijk of mondeling indienen.
Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk. Geef daarbij aan op welk onderdeel van de ontwerpbesluiten uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer.
Ieder die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt een reactie op de zienswijze. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van de ontwerpbesluiten op onderdelen. Provinciale Staten stellen uiteindelijk de besluiten vast.

U kunt uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van ‘zienswijze naamswijziging AGV’ sturen naar:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Directie Beleid / sector Water,
t.a.v. mw. J. Lanting,
Postbus 3007,
2001 DA  Haarlem.

U kunt uw zienswijzen ook per e-mail versturen aan: [email protected].
Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mw. J. Lanting, tel: 023 514 38 53.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. J. Lanting van de provincie Noord-Holland, tel. 023 514 38 53 of per email [email protected].

Downloads

article
99764
09 juni 2016 – Nieuwsartikel De volgende ontwerpbesluiten inzake herziening van de regelgeving ten behoeve
https://amsterdam.nieuws.nl/amsterdam/99764/publicatie-ontwerpbesluiten-inzake-naamswijziging-van-hoogheemraadschap-amstel-gooi-en-vecht-in-waterschap-amstel-gooi-en-vecht/
2016-06-09T07:00:00+00:00
Amsterdam